Niniejszym informujemy Pana/Panią, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej:

I. Administrator danych osobowych
Tomasz Kisiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KMT TOMASZ KISIEL” z siedzibą w Lublinie, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych .

II. Kontakt
Z Administratorem Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pod adres: kontakt@magdalenakisiel.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: Słowianka Nail Trends Lubelskie ul. Piłsudskiego 8 20-011 Lublin.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy, realizacji dostawy towaru/usługi lub w celu składania ofert i negocjacji na etapie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Administrator danych przetwarza jedynie te kategorie danych, które są konieczne do realizacji celu określonego w punkcie III. Administrator danych nie stosuje żadnych dodatkowych narzędzi i procesów, które miałyby na celu przetwarzanie danych w sposób automatyczny, w tym nie stosuje profilowania.

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe administrator danych może udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy ich przetwarzaniu.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

VIII. Prawa osób fizycznych, których dane są przetwarzane

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych (jeżeli zdaniem osoby fizycznej, której dane są przetwarzane, nie ma podstaw do tego, aby administrator danych osobowych przetwarzał te dane, można zażądać, aby dane te zostały usunięte);
d) ograniczenia przetwarzania danych (osoby fizycznej, której dane są przetwarzane, może zażądać aby administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z osobą fizyczną, jeżeli zdaniem Pana/Pani administrator przetwarza nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarza je bezpodstawnie lub osoba fizyczna zażąda ich usunięcia, z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez osobę fizyczną sprzeciwu względem przetwarzania danych);
e)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(jeżeli zdaniem osoby fizycznej, której dane są przetwarzane,  administrator danych osobowych przetwarza dane niezgodnie z prawem, osoba taka może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).